Dit reglement is tot stand gekomen in onderlinge samenwerking tussen alle Badminton Verenigingen van Voorne, Putten en Rozenburg.
De laatste aanpassingen zijn aangebracht n.a.v. de vergadering van 20-04-2015.

Beste deelnemers,

Deze reglementen zijn gekomen om sturing te geven aan onze recreantencompetitie. Veel regels van de NBB zijn niet 1 op 1 overgenomen om het recreatieve karakter van onze ERC-competitie niet te veel te beperken. De regels zoals ze nu zijn opgesteld hebben de volledige goedkeuring van alle deelnemende verenigingen en dienen dan ook nageleefd te worden. Een competitie waarin deelnemers eigen regeltjes gaan maken leidt meestal tot ongewenste situaties en dat willen wij te allen tijde voorkomen. Als er vragen zijn over de uitleg van de regels raadpleeg de contactpersoon van uw vereniging, hij of zij kan u dan helpen.

1.

Een team bestaat minimaal uit 2 dames en 2 heren.

2a.

De ERC competitie is een competitie bestemd voor de recreatieve speler. Oud competitiespelers/speelsters uit de lagere districten zijn welkom om deel te nemen aan de ERC.
Het uitgangspunt is wel dat qua sterkte deze spelers/speelsters passen binnen het karakter van onze recreanten competitie.
Het uitgangspunt is dat er minder gekeken zal worden naar het niveau wat de speler vroeger gespeeld heeft, maar naar het niveau dat hij/zij NU speelt. Het speelniveau in de A-poule is te vergelijken met de huidige 6e tot 7e klasse.

2b.

In een team mag maximaal 1 jeugdspeler/speelster boven de 16 jaar meespelen. ( dus geen compleet jeugdteam.), mits de speelsterkte overeen komt met de doelstelling van de ERC. Dus geen opkomende talenten die het gaan opnemen tegen volwassen echte recreantspelers.

3a.

Voor eenieder die reserve staat of invalt in de ERC geldt in principe ook het genoemde in punt 2a.

3b.

In uiterste nood mag 1 jeugdlid extra meedoen, maar denk aan het spelniveau, dus recreatief.

3c.

Een speler mag niet invallen in een team welke meer dan 1 klasse lager speelt als waarin hij of zij zelf in uitkomt. Dus iemand die in Poule A speelt mag wel invallen in Poule B maar niet in Poule C.

4.

De contactpersonen van de diverse verenigingen zijn verantwoordelijk voor een zo eerlijk mogelijke indeling van hun teams in de diverse poules, waar ze qua sterkte ook thuishoren. Dit geldt ook voor de invallers in het team. De organisator probeert het aantal teams in de diverse poules zo goed mogelijk evenredig te verdelen en hij bespreekt eventuele wijzigingen vooraf met de betreffende contactpersoon. In principe wordt met de poule-indeling het systeem gehanteerd dat de winnaar promoveert en dat de laagst geëindigde degradeert. Voor 1 september maakt de organisator van de ERC de definitieve poule-indeling bekend.

5.

Elk team heeft het recht om, binnen veertien dagen, bezwaar aan te tekenen tegen de indeling.

6.

De organisator van de ERC beslist over de ingediende bezwaren en stelt de betrokkene(n) hiervan op de hoogte.

7.

Indien betrokkene(n) zich niet kan verenigen met het besluit van de Organisator van de ERC staat het hem / haar vrij om af te zien van deelname van de competitie.

8.

De thuisspelende vereniging, fungeert als gastheer voor de uitspelende vereniging. Zij wijst de gasten de kleedkamers en ook verzorgen zij de drankjes voor die avond.

9.

Men wordt verzocht om uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.

10.

De teamcaptain, welke door het team is aangewezen, is verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van zijn team.
Ook is hij er verantwoordelijk voor dat uitslagen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan de competitieleider en de websitebeheerder.

11.

Als een team onvolledig op de baan verschijnt vallen de punten van de niet te kunnen spelen partijen automatisch toe aan de tegenpartij.

12.

Bij het niet verschijnen van een team wordt regel 11 toegepast!

13.

De Teamcaptain van de thuisspelende club vult als eerste het wedstrijdformulier volledig in. (bij voorkeur in 2-voud.) 1 exemplaar is voor de thuis spelende club. 1 exemplaar is voor de uit spelende club. Daarna vult de tegenstander het wedstrijdformulier in. Eenmaal ingevulde formulieren mogen niet meer gewijzigd worden. Een uitzondering kan zijn, zie punt 18.

14.

Een competitiewedstrijd omvat de volgende onderdelen: 4 x gemengd dubbel 1 x heren dubbel 1 x dames dubbel.
Een speler mag in een wedstrijd in verschillende partijen uitkomen, maar een speler mag in een gemengd dubbel slechts 2 partijen spelen en daarbij niet meer dan één maal met dezelfde partner spelen.
In een team bestaande uit 2 dames en 2 heren, dan mixt de heer met beide dames en uiteraard mixt een dame met beide heren.

15.

Per wedstrijd worden maximaal 3 games gespeeld per onderdeel. Een partij bestaat uit 2 gewonnen games, dus als beide teams een game gewonnen hebben volgt een beslissende 3e game.

16.

Er wordt geteld volgens de puntentelling van de NBB.

17.

Het thuisspelende team dient de wedstrijdstand zo spoedig mogelijk door te geven aan de organisator van de ERC en aan de beheerder van de ERC Website, zodat hij de stand zo snel mogelijk op het web kan zetten. De voorkeur gaat uit om de uitslagen elektronisch op te sturen naar de organisator, de website beheerder en aan de teamcaptain van beide teams. Op de ERC-website zijn blanco wedstrijdformulieren te vinden die gebruikt kunnen worden. Na afloop van een wedstrijd een foto maken met een GSM en dit vervolgens opsturen is ook toegestaan.
Het is de organisator die de verantwoording draagt voor de uitslagen dus niet de websitebeheerder.

18.

Vervanging van een speler tijdens de partij is niet toegestaan. Bij opgave door een speler gaat het punt van die partij naar de tegenstander.
Indien het team toevallig bestaat uit 3 heren of 3 dames en je teamgenoot kan de resterende partijen overnemen, dan is dit toegestaan en tevens mag dan het wedstrijdformulier aangepast worden. ( zie punt 13)
LET OP: Het is dus niet toegestaan om zomaar iemand van de baan te halen om de resterende partijen te spelen.

19.

Het verschuiven van een wedstrijddatum. Dit moet tot een minimum beperkt worden en als het echt niet anders kan, dan mag dit alleen gedaan worden als de organisator van de ERC en de websitebeheerder daarvan op de hoogte is gesteld. Ook zal de contactpersoon van de betreffende vereniging op de hoogte moeten zijn, omdat hij/zij een totaaloverzicht bijhoudt en meestal ook verantwoording schuldig is aan zijn eigen clubbestuur i.v.m. met overige activiteiten binnen zijn vereniging.
Het is een onwenselijke situatie als bv een 1e wedstrijd zolang uitgesteld wordt dat deze wedstrijd nog open staat als de return gespeeld gaat worden. Een uitgestelde wedstrijd dient bij voorkeur binnen 6 weken gespeeld te worden. In ieder geval moet er in die tijd een nieuwe datum vastgesteld zijn.

20.

Indien door b.v. tijdnood een wedstrijd niet uitgespeeld kan worden, dan moet deze (of nog volgende) partij als verloren beschouwd worden voor de thuisspelende partij. Behalve als de tegenstander, ongeacht de reden, meer dan 15 minuten te laat op de baan aanwezig is.

21.

Bij meningsverschillen over de uitleg van het reglement en/of over de spelregels beslist de competitieleider na beide partijen gehoord te hebben. Deelname aan de ERC betekent automatisch dan men akkoord gaat met de vastgestelde regels.
Wees sportief en ga niet over tot het vragen van gunsten aan de tegenstander, je legt dan een morele druk op dat team en het wordt dan moeilijk om als tegenstander aan te geven dat je je aan de reglementen wenst te houden.

22.

Wat te doen bij een gelijke stand aan het einde van het seizoen. De ERC volgt hiervoor de regels zoals ze zijn opgesteld door de NBB (district) In het kort komt het hier op neer. Het team dat ALLE wedstrijden heeft gewonnen is kampioen. (Let op, het kan theoretisch dus voorkomen dat dit team niet de meeste punten heeft) Indien bovenstaand niet van toepassing is dan gaan wij over op onderstaande.
Het team met de meeste wedstrijdpunten. Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten wordt gekeken naar de wedstrijdpunten van het onderlinge resultaat. Als ook dan geen winnaar is wordt gekeken naar de sets van het onderlinge resultaat Indien ook dit gelijk is dan volgt een beslissingswedstrijd. De ERC-wedstrijdleiding kan hierover communiceren met alle ERC-contactpersonen.

23.

Afspraken via notulen Behoudens de harde regels volgens dit reglement bestaan er ook afspraken welke gemaakt zijn door alle contactpersonen op de evaluatieavonden. (Het gaat hier meestal om afspraken die niet Hard genoeg zijn om te worden opgenomen in het reglement, maar waarvan eenieder wel vindt dat ze nageleefd moeten worden om een fijne competitie te kunnen krijgen.) Deze afspraken zijn vastgelegd in notulen en zijn voor eenieder toegankelijk via de ERC website. Ook deze gemaakte afspraken dienen nageleefd te worden. Bij discussies over naleving van deze gemaakte afspraken dient er overleg te worden gevoerd met de competitieleider. Als zijn uitspraak niet tot ieders tevredenheid is, dan zal de competitieleider het discussiepunt voorleggen aan de contactpersonen van alle verenigingen, waarna een uitspraak zal volgen.